Bài thi

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ, nguồn vốn cho vay của các tổ chức tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn bao gồm những nguồn vốn nào trong các trường hợp dưới đây :

Theo quy định số 1919/QĐ-NHNo-TTT ngày 18/10/2017 của Tổng giám đốc Agribank ban hành quy định phát hành , quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ trong hệ thống Agribank và văn bản chỉ đạo số 1322/NHNoHY-KHHo ngày 15/1/2017 khách hàng được cấp HM thấu chi phải đáp ứng các điều kiện nào dưới đây :

Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, căn cứ kết quả thanh tra, giám sát và thông tin tín dụng có liên quan, khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Agribank nơi cấp tín dụng thực hiện việc đánh giá, phân loại lại các khoản nợ cụ thể và trích lập dự phòng đầy đủ, phù hợp với mức độ rủi ro của các khoản nợ đó hay không?

Khi mắc lỗi với khách hàng, cán bộ ngân hàng cần phải:

Theo quy định số 1919/QĐ-NHNo-TTT ngày 18/10/2017 của Tổng giám đốc Agribank ban hành quy định phát hành , quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ trong hệ thống Agribank; HMTD của hạng thẻ nào dưới đây được phép cấp HMTD đến 2 tỷ đồng

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank: Người có dưới 12 tháng làm việc (trong năm) thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Theo Quyết định 175/QĐ- HĐTV-HSX ngày 11/4/2016 của Hội đồng thành viên Agribank thì thẩm quyền của Hội đồng miễn, giảm lãi, phí Chi nhánh được quy định:

Theo theo Quyết định số 529/QĐ-NHNo-HSX ngày 06/6/2014 ban hành Quy định cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong No theo QĐ 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng chính phủ trong hệ thống Agribank thì thời hạn cho vay đối với các khoản vay thực hiện các dự án đầu tư dây truyền máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng); các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp là:

Theo Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017, Agribank xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện nào sau đây

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/05/2017; khách hàng đại diện vay vốn sử dụng vào mục đích chung của hộ kinh doanh có đăng ký từ 2 thành viên trở lên phải có giấy ủy quyền của tất cả các thành viên

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên, trường hợp tài sản bảo đảm bị xử lý là bất động sản, bên nhận bảo đảm đã có thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản. Sau ít nhất bao nhiêu ngày kể từ thời điểm thông báo thì bên nhận bảo đảm có quyền xử lý tài sản:

Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank và các văn bản sửa đổi bổ sung, Hội đồng xử lý rủi ro tại chi nhánh loại I,II được phân cấp ủy quyền xét duyệt XLRR các khoản nợ cho một khách hàng tính cả nội và ngoại tệ quy đổi tại thời điểm xử lý:

Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, mức phân cấp ủy quyền xét duyệt xử lý rủi ro của Hội đồng xử lý rủi ro tại chi nhánh loại I,II cho một khách hàng tính cả nội và ngoại tệ quy đổi tại thời điểm xử lý được hiểu là:

Việc sử dụng User password của mình như thế nào là đúng nhất?

Theo quy định số 438/QĐ-HĐTV-TD ngày 08/05/2017 quy định về quyền phán quyết tín dụng trong hệ thống Agribank, khách hàng mới là

Theo quy định số 1919/QĐ-NHNo-TTT ngày 18/10/2017 của Tổng giám đốc Agribank ban hành quy định phát hành , quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ trong hệ thống Agribank ,Hạn mức tín dụng đối với một pháp nhân tối đa thuộc mức nào dưới đây

Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank quy định các hình thức xử lý kỷ luật gồm:

Theo quy định số 438/QĐ-HĐTV-TD ngày 08/05/2017 quy định về quyền phán quyết tín dụng trong hệ thống Agribank, thẩm quyền cấp tín dụng tối đa của Giám đốc chi nhánh loại 1 hạng 1 đối với một cá nhân xếp hạng AAA, AA, A là:

Khách hàng A hiện đang vay vốn tại Agribank, dư nợ tại thời điểm 30/11/2014 là 500.000.000 đồng, nợ nhóm 2, tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và nhà ở, giá trị : 750.000.000 đồng. Theo quy định về phân loại nợ hiện hành thì khoản nợ phải trích lập dự phòng cụ thể :

Thiết bị bảo mật (thẻ PKI) được cấp cho người dùng, người dùng phải:

Một doanh nghiệp A có khoản nợ ở nhóm 5, dư nợ 10 tỷ VNĐ có tài sản bảo đảm là bất động sản trị giá 15 tỷ VNĐ. Chi nhánh Agribank nơi cho vay đã trích dự phòng rủi ro cụ thể đầy đủ cho khách hàng sau khi tính toán giá trị khấu trừ của tài sản bảo đảm. Khách hàng chưa được xem xét xử lý rủi ro lần nào. Agribank nơi cho vay đề nghị xử lý rủi ro một phần, số tiền 2,5 tỷ đối với khoản nợ nêu trên. Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank và các văn bản sửa đổi bổ sung thì thẩm quyền xét duyệt xử lý rủi ro đối với khoản nợ trên thuộc:

Theo quy định của Thông tư số 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc (NHNN) quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và Hướng dẫn số 1255/QĐ-NHNO-TD ngày 21/6/2018 của Tổng giám đốc Agribank quy định .Agribank nơi cho vay được xem xét quyết định giải ngân bằng tiền mặt trong các trường hợp đáp ứng đúng quy định của NHNN và quy định của Agribank nhưng khách hàng vẫn phải gửi cho Agribank nơi cho vay bản cam kết của bên thụ hưởng về việc bên thụ hưởng không có TKTT tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đúng hay sai?

Theo Văn bản 1168/QĐ-NHNo-HSX ngày 11/11/2014 về Hướng dẫn cho vay người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Agribank và khách hàng thoả thuận xác định thời hạn cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài căn cứ vào:

Theo quy định số 1919/QĐ-NHNo-TTT ngày 18/10/2017 của Tổng giám đốc Agribank ban hành quy định phát hành , quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ trong hệ thống Agribank và văn bản chỉ đạo số 1322/NHNOHY-KHHo ngày 15/1/2017 hạn mức thấu chi tối da 50 triệu đồng được áp dụng đối với loại thẻ ghi nợ nào dưới đây.

Theo theo Quyết định số 529/QĐ-NHNo-HSX ngày 06/6/2014 ban hành Quy định cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong No theo QĐ 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng chính phủ trong hệ thống Agribank thì mức cho vay tối đa đối với các khoản vay thực hiện các dự án đầu tư dây truyền máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng); các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp là:

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP; các chủ trang trại nuôi trồng thủy sản và Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, liên hiệp HTX hoạt động trên địa bàn nông thôn tổ chức tín dụng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo mức nào sau đây:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời gian nâng lương, cách chức khi tự ý bỏ việc:

Theo quy định số 438/QĐ-HĐTV-TD ngày 08/05/2017 quy định về quyền phán quyết tín dụng trong hệ thống Agribank, thẩm quyền cấp tín dụng đối với 1 khách hàng không thuộc đối tượng chấm điểm xếp hạng khách hàng trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ là:

Đối với một khoản nợ có tài sản bảo đảm, số tiền dự phòng cụ thể của khoản nợ đó được tính như thế nào?

Theo Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017, thời hạn cho vay theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam là ?

Vấn đề bảo mật an toàn thông tin của đơn vị dựa trên những yếu tố nào?

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, Người lao động bị xử lý kỷ luật khiển trách thì sau bao nhiêu tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xoá kỷ luật:

Theo quy định số 1919/QĐ-NHNo-TTT ngày 18/10/2017 của Tổng giám đốc Agribank ban hành quy định phát hành , quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ trong hệ thống Agribank; Hạn mức tín dụng thẻ cho vay không áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản đối với một cá nhân thuộc mức nào dưới đây:

Theo Quyết định 174/NHNo-HĐTV-HSX ngày 20/3/2015 của Hội đồng thành viên, đối với các khoản nợ đã bán cho Công ty Quản lý tài sản (VAMC), việc miễn, giảm lãi được thực hiện:

Việc sử dụng User password của mình như thế nào để đảm bảo an toàn bảo mật?

Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank và các văn bản sửa đổi bổ sung, Hội đồng xử lý rủi ro tại chi nhánh loại I,II được phân cấp ủy quyền xét duyệt XLRR các khoản nợ cho một khách hàng tính cả nội và ngoại tệ quy đổi tại thời điểm xử lý:

Trong quá trình sử dụng điện thoại để trao đổi công việc, người gọi phải xác định được danh tính người nghe trước khi trao đổi, việc xác định đó nhằm mục đích gì?

Theo NĐ 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của NĐ 55; khách hàng vay vốn tại TCTD là cá nhân thuộc đôi tượng nào dưới đây ?

Theo văn bản số 64/NHNo-TDDN ngày 05-01-2012 của Tổng giám đốc V/v Kiểm soát, quản lý, lưu giữ chứng từ chứng minh mục đích vay vốn. Việc giải ngân vay vốn để đầu tư, xây dựng công trình (Giao thầu) chi nhánh yêu cầu khách hàng cung cấp chứng từ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay cụ thể như sau:

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên, Agribank nơi cho vay thực hiện xử lý tài sản trong các trường hợp:

Công ty TNHH A được Agribank thực hiện miễn, giảm một phần lãi vay do không có khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng; Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, khoản nợ của công ty trên sẽ bị phân vào nhóm nợ:

Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, đối với khoản nợ mà việc cho vay, cấp tín dụng thực hiện theo chấp thuận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Agribank nơi cho vay thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo:

Theo Nghị định 55/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/06/2015, thì các tổ chức thực hiện cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bao gồm các tổ chức nào sau đây:

Một doanh nghiệp dùng lô hàng là máy móc thiết bị nhập khẩu trị giá 50 tỷ đồng để thế chấp vay vốn tại chi nhánh của Agribank số tiền 20 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp bị rủi ro và khoản nợ vay ngân hàng bị phân vào nhóm 4. Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, Agribank nơi cho vay phải trích dự phòng cụ thể đối với khoản vay này bao nhiêu?

Theo theo Quyết định số 2210/QĐ-NHNo-HSX ngày 31/12/2015 của Tổng giám đốc Agribank ban hành hướng dẫn cho vay đối với HTX, liên hiệp HTX trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam; HTX nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ khai thác hải sản xa bờ; liên hiệp HTX hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động SXKD trong lĩnh vực nông nghiệp, tổ chức tín dụng được xem xét cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo mức nào sau đây?

Một doanh nghiệp dùng lô hàng là máy móc thiết bị nhập khẩu trị giá 50 tỷ đồng để thế chấp vay vốn tại chi nhánh của Agribank số tiền 20 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp bị rủi ro và khoản nợ vay ngân hàng bị phân vào nhóm 4. Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, Agribank nơi cho vay phải trích dự phòng cụ thể đối với khoản vay này bao nhiêu?

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, Người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động:

Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, khách hàng đã trả đầy đủ phần nợ gốc và lãi bị quá hạn (kể cả lãi áp dụng đối với nợ gốc quá hạn) và nợ gốc và lãi của các kỳ hạn trả nợ tiếp theo trong thời gian tối thiểu 03 (ba) tháng đối với nợ trung và dài hạn, 01 (một) tháng đối với nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn, Agribank nơi cho vay sẽ phân loại khoản nợ trên theo nguyên tắc:

Theo quy định số 1919/QĐ-NHNo-TTT ngày 18/10/2017 của Tổng giám đốc Agribank ban hành quy định phát hành , quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ trong hệ thống Agribank và văn bản chỉ đạo số 1322/NHNOHY-KHHo ngày 15/1/2017 hạn mức thấu chi tối đa 100 triệu đồng được áp dụng đối với loại thẻ ghi nợ nào dưới đây

Theo quy định về phân loại nợ hiện hành thì tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể trên số dư phải trích đối với các khoản nợ nhóm 2 là :

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/6/2015 , thì chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hiểu theo trường hợp nào dưới đây :

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, thời hạn tạm đình chỉ công việc:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, hình thức kỷ luật sa thải được áp dụng khi người lao động có hành vi vi phạm cơ chế, quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ khác hoặc bất kỳ hành vi nào khác:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank: Viên chức, người lao động có thể thảo luận các vấn đề nội bộ đơn vị, Agribank hoặc các thông tin mật ở nơi công cộng và các phương tiện di chuyển công cộng.

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, thì mức độ thiệt hại không nghiêm trọng về tài sản, lợi ích khi xem xét hành vi vi phạm của người lao động được so sánh với tiền lương tối thiểu vùng của người lao động do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi và thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, cụ thể:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank thì cụm từ “Trường hợp thường xuyên không hoàn thành công việc” được hiểu như sau:

Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank quy định:

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/5/2017, Việc phân kỳ hạn trả nợ là nhiệm vụ của Người quản lý khoản vay trong tất cả các trường hợp HĐTD/Sổ vay vốn giải ngân từ 01 lần trở lên :

Theo quyết định số 318/QĐ-NHNo-HSX ngày 17/3/2015 ban hành hướng dẫn cho vay cầm cố giấy tờ có giá/ thẻ tiết kiệm trong hệ thống Agribank, thì phương thức cho vay bao gồm:

Khi tiếp xúc với khách hàng, cán bộ ngân hàng cần phải:

Những hành vi nào sau đây làm tổn hại đến văn hóa Agribank ?

Người dùng không được trao đổi văn bản, thông tin tài liệu mật, tài liệu lưu hành nội bộ, tài liệu chưa được công khai của Agribank có đúng không?

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐTV-HSX, một trong các điều kiện đối với tài sản bảo đảm là tài sản gắn liền với đất là:

Theo theo Quyết định số 529/QĐ-NHNo-HSX ngày 06/6/2014 ban hành Quy định cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo QĐ 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ trong hệ thống Agribank thì Điều kiện được hưởng hỗ trợ đối với các khoản vay thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng) các dự án chế tạo máy, thiết bị SX nông nghiệp phải đáp ứng các điều kiện nào theo quy định sau đây:

Theo quy định của Thông tư số 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc (NHNN) quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và Hướng dẫn số 1255/QĐ-NHNO-TD ngày 21/6/2018 của Tổng giám đốc Agribank quy định. Agribank nơi cho vay được xem xét quyết định giải ngân bằng tiền mặt trong trường hợp khách hàng là bên thụ hưởng ( không bao gồm pháp nhân) không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã ứng vốn tự có để thanh toán, chi trả các chi phí thuộc chính phương án, dự án kinh doanh hoặc phương án, dự án phục vụ đời sống được Agribank nơi cho vay quyết định cho vay theo quy định của Pháp luật đồng thời khách hàng phải gửi cho Agribank nơi cho vay văn bản cam kết của bên thụ hưởng về việc bên thụ hưởng không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đúng hay sai?

Theo quyết định số 318/QĐ-NHNo-HSX ngày 17/3/2015 ban hành hướng dẫn cho vay cầm cố giấy tờ có giá/ thẻ tiết kiệm trong hệ thống Agribank, đồng tiền cho vay là:

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng pháp nhân trong hệ thống Agribank số 838/QĐ-NHNo-KHL ngày 25/05/2017, phương án sử dụng vốn do khách hàng cung cấp cần phải có các thông tin

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, viên chức, người lao động phải chấp hành đầy đủ:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, các hành vi nào dưới đây là hành vi vi phạm kỷ luật lao động về trật tự, lề lối làm việc:

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP , NĐ 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 55, hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn nông thôn có tư cách pháp nhân đúng hay sai ?

Khoản nợ của Khách hàng được phân loại nợ vào nhóm nợ 2 tương ứng với kết quả xếp hạng khách hàng trên hệ thống xếp hạng nội bộ là:

Theo Nghị định 116/2018/NĐ-CPngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung NĐ 55/2015/NĐ-CP Cá nhân,hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn. Tổ chức tín dụng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo mức nào sau đây:

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/05/2017; Hộ kinh doanh phải đăng ký kinh doanh là những khách hàng được quy định trường hợp nào dưới đây :

Theo Quyết định 174/NHNo-HĐTV-HSX ngày 20/3/2015 của Hội đồng thành viên Agribank thì việc giá mua nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; hàng hóa bị tồn kho không bán được do cầu thị trường giảm hoặc suy thoái kinh tế trong và hoặc ngoài nước; lãi suất tiền vay ngân hàng tăng cao do ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất; hàng bán bị trả lại hoặc không thu hồi được tiền được hiểu là:

Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng được hiểu là:

Trong trường hợp phát hiện đồng nghiệp thực hiện hành vi có dấu hiệu về lợi dụng, tham ô, xâm tiêu… của khách hàng, của ngân hàng… thì ta cần phải làm gì?

Theo quyết định số 318/QĐ-NHNo-HSX ngày 17/3/2015 ban hành hướng dẫn cho vay cầm cố giấy tờ có giá/ thẻ tiết kiệm trong hệ thống Agribank, thì các loại GTCG, TTK do Agribank phát hành được Agribank nhận làm tài sản cầm cố gồm những loại giấy tờ nào sau đây?:

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Khi khách hàng tham gia mua bảo hiểm đối với đối tượng sản xuất nông nghiệp hình thành từ nguồn vốn vay. TCTD giảm lãi suất cho vay mức tối thiểu là bao nhiêu % so với lãi suất của các khoản vay cùng loại và có thời hạn tướng ứng ?

Theo quyết định số 318/QĐ-NHNo-HSX ngày 17/3/2015 ban hành hướng dẫn cho vay cầm cố giấy tờ có giá/ thẻ tiết kiệm trong hệ thống Agribank, thì mức cho vay tối đa đối với GTCG/ TTK do tổ chức tín dụng khác phát hành bằng đồng Việt Nam:

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, trường hợp rủi ro phát sinh trên phạm vi rộng khách hàng chưa trả nợ đúng hạn do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng được TCTD xem xét thực hiện:

Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank quy định về thái độ, hành vi ứng xử với khách hàng, đối tác:

Ông B đang có một (01) khoản nợ xấu tại chi nhánh của Agribank với số lãi tồn đọng chưa trả là 1 tỷ đồng, tình hình tài chính khó khăn. Hiện nay, Ông B đang có nguồn thu ổn định từ lợi nhuận của việc góp vốn liên doanh với một công ty khác và cam kết dùng nguồn này để trả nợ dần, được Agribank nơi cho vay đánh giá phương án trả nợ khả thi. Hiện ông B đề nghị chi nhánh giảm lãi một phần của khoản vay trên. Theo Quyết định 174/NHNo-HĐTV-HSX ngày 20/3/2015 của Hội đồng thành viên Agribank, ông B có được Agribank xem xét cho giảm lãi không?

Theo quy định số 438/QĐ-HĐTV-TD ngày 08/05/2017 quy định về quyền phán quyết tín dụng trong hệ thống Agribank, thẩm quyền cấp tín dụng tối đa của Giám đốc phòng giao dịch là:

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP; Các DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có bảo đảm theo tỷ lệ nào theo quy định dưới đây nhằm khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Theo Nghị định116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung NĐ 55/2015/NĐ-CP khi cho vay đối với các cá nhân, HGĐ cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động SXKD trong lĩnh vực nông nghiệp ( trừ cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiêp, cây ăn quả lâu năm) tổ chức tín dụng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo mức nào sau đây:

Theo theo Quyết định số 529/QĐ-NHNo-HSX ngày 06/6/2014 ban hành Quy định cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo QĐ 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ trong hệ thống Agribank thì các khoản vay mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp phải đáp ứng điều kiện nào để được hưởng hỗ trợ theo đáp án sau đây:

Những thao tác nào đối với việc sử dụng máy tính của mình là đúng nhất?

Theo quy định cho vay hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ ban hành kèm theo Quyết định 889/QĐ-NHNo-HSX ngày 29/8/2014, và căn cứ chính sách khách hàng của Agribank, chính sách tín dụng của Chính phủ, ngân hàng nhà nước được quy định trong từng thời kỳ; Agribank nơi cho vay xem xét quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo quy định

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank thì cụm từ “Tái phạm” được hiểu như sau:

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ,chính sách hỗ trợ của nhà nước trong cho vay đối với khu vực NNNT được hiểu theo nội dung nào sau đây :

Theo quy định cho vay hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ ban hành kèm theo Quyết định 889/QĐ-NHNo-HSX ngày 29/8/2014, và các văn bản sửa đổi bổ sung trong thời hạn hiệu lực của HMTD, khách hàng không được thay đổi HMTD, gia hạn hạn thời hạn HMTD:

Nguyên nhân ngân hàng mất khách hàng?

Nghiêm cấm người dùng sử dụng Internet trên máy tính sử dụng mạng nội có nội dung đồi trụy, bạo lực, cờ bạc, trống phá Nhà nước hoặc trái với thuần phong mỹ tục

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, trách nhiệm của khách hàng vay vốn được quy định:

Công ty TNHH A được Agribank thực hiện miễn, giảm một phần lãi vay do không có khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng; Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, khoản nợ của công ty trên sẽ bị phân vào nhóm nợ:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, Trường hợp bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức cách chức thì sau thời hạn bao nhiêu năm, nếu tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì không bị coi là tái phạm:

Chi nhánh Agribank phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho doanh nghiệp A. Do doanh nghiệp vi phạm, chi nhánh phải thực hiện nghĩa vụ trả thay và ghi nợ số tiền 2 tỷ. Khoản trả thay quá hạn 85 ngày. Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, khoản nợ này sẽ trích dự phòng rủi ro theo tỷ lệ nào?

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên, hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất có hiệu lực:

Doanh nghiệp A được chi nhánh Agribank xếp hạng tín dụng dụng nội bộ AAA có nhu cầu vay 5 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất đệm mút xốp. Điều kiện vay vốn của khách hàng đảm bảo loại trừ tài sản thế chấp chỉ đủ bảo đảm cho mức dư nợ cao nhất 4,5 tỷ đồng. Thực hiện chiến lược khách hàng, chi nhánh đã cho doanh nghiệp trên vay 5 tỷ trong đó có bảo đảm 4,5 tỷ và không bảo đảm là 500 triệu. Theo quy định hiện hành của Agribank, việc cho vay trên đúng hay sai:

Theo Quyết định 1197/QĐ-NHNo-XLRR ngày 18/10/2011 của Tổng giám đốc Agribank, Mục đích của việc chấm điểm khách hàng là:

Khi đăng nhập User, password trên trình duyệt Internet, FireFox… chú ý khi nhập mật khẩu để đảm bảo an toàn bảo mật

Theo văn bản số 64/NHNo-TDDN ngày 05-01-2012 của Tổng giám đốc V/v Kiểm soát, quản lý, lưu giữ chứng từ chứng minh mục đích vay vốn. Việc giải ngân vay vốn để đầu tư, xây dựng công trình (nhận thầu) chi nhánh yêu cầu khách hàng cung cấp chứng từ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay cụ thể như sau:

Nếu sử dụng máy tính công cộng có kết nối Internet, người dùng của Agribank cần chú ý?

Hồ sơ miễn, giảm lãi của khách hàng A có nêu nguyên nhân là khách hàng hiện không có mặt tại địa phương nhiều năm, được coi là mất tích, tài liệu chứng minh là xác nhận của Ban Tư pháp và UBND xã nơi ông A có hộ khẩu thường trú khi vay vốn. Đối chiếu với Quyết định 174/NHNo-HĐTV-HSX ngày 20/3/2015 của Hội đồng thành viên Agribank, tài liệu chứng minh trên dùng để làm cơ sở xét miễn, giảm lãi có đúng hay không?

Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank quy định, khi người lao động nghỉ không hưởng lương từ mấy tháng liên tục trở lên thì phải tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động.

Theo quyết định số 318/QĐ-NHNo-HSX ngày 17/3/2015 ban hành hướng dẫn cho vay cầm cố giấy tờ có giá/ thẻ tiết kiệm trong hệ thống Agribank,Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh đều được Agribank nhận làm tài sản cầm cố đúng hay sai ?:

Theo văn bản số 64/NHNo-TDDN ngày 05-01-2012 của Tổng giám đốc V/v Kiểm soát, quản lý, lưu giữ chứng từ chứng minh mục đích vay vốn. Việc giải ngân vay vốn thu mua nông lâm, thủy, hải sản chưa qua chế biến chi nhánh yêu cầu khách hàng cung cấp chứng từ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay cụ thể như sau:

Theo NĐ 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của NĐ 55; khách hàng vay vốn tại TCTD là pháp nhân thuộc đối tượng nào dưới đây ?

Nghiêm cấm người dùng sử dụng Internet trên máy tính sử dụng mạng nội bộ phục vụ cho các mục đích cá nhân, phát tán mã độc, tấn công bảo mật, lừa đảo trực tuyến, phát tán, tuyên truyền văn bản mật, lưu hành nội bộ của Agribank

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/5/2017, thời điểm kiểm tra giám sát của Agribank nơi phê duyệt đối với khoản vay vượt thẩm quyền

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank thì, số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo tỷ lệ như sau:

Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank quy định về việc tuân thủ pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động:

Khi mang thiết bị tin học ra khỏi đơn vị phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn, bảo mật, có trách nhiệm bảo quản tài sản và có biện pháp bảo vệ dữ liệu lưu trữ trên tài sản đó, đúng hay sai?

Hạn mức chuyển khoản trong cùng hệ thống tối đa/ngày trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking?

Theo văn bản số 64/NHNo-TDDN ngày 05-01-2012 của Tổng giám đốc V/v Kiểm soát, quản lý, lưu giữ chứng từ chứng minh mục đích vay vốn thì việc giải ngân cho khách hàng là hộ gia đình, cá nhân vay từ 100trđ trở xuống khách hàng phải cung cấp đầy đủ những chứng từ sau:

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/5/2017, người kiểm soát nội dung HĐTD/Sổ vay vốn phải thực hiện kiểm soát những nội dung nào dưới đây :

Nhiệm vụ tiếp thị, thông tin, tuyên truyền các sản phẩm, dịch vụ Agribank là của:

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, những khoản cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn từ nguồn vốn của Chính phủ hoặc các tổ chức, cá nhân ủy thác thì mức lãi suất thực hiện theo quy định nào dưới đây :

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên và các văn bản sửa đổi, bổ sung quy định trên thì tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước thì được thế chấp:

Cẩm nang Văn hóa Agribank quy định chuẩn mực trong giới thiệu và tự giới thiệu là:

Theo quyết định số 2210/QĐ-NHNo-HSX ngày 31/12/2015 ban hành hướng dẫn cho vay đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong hệ thống Agribank, trong mọi trường hợp (bao gồm cả khoản 1, khoản 2 điều 8 QĐ 2210) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nhu cầu vay vốn vượt quá số vốn thực góp của các thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại thời điểm xin vay, phần vốn vay vượt so với vốn thực góp phải được:

Triết lý kinh doanh của Agribank là:

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng pháp nhân trong hệ thống Agribank số 838/QĐ-NHNo-KHL ngày 25/05/2017, trường hợp khách hàng vay vốn thuộc các lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 13 Quyết định 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017 của Hội đồng thành viên Agribank được áp dụng lãi suất ưu đãi không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ phải thỏa mãn các yêu cầu nào sau đây

Theo Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017, đồng tiền trả nợ là

Theo quy định cho vay hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ ban hành kèm theo Quyết định 889/QĐ-NHNo-HSX ngày 29/8/2014, mỗi giấy nhận nợ có thể áp dụng cho tất cả loại vay ngắn hạn/ trung hạn/ dài hạn phù hợp với mục đích sử dụng vốn và nguồn vốn của Agribank thời điểm đó:

Theo Quyết định 515/QĐ/HĐTV-HSX ngày 31/7/2015 ban hành Quy chế cấp tín dụng phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn. Khi cho vay đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp HTX vay theo mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ngoài việc đáp ứng các điều kiện theo quy định khách hàng phải cam kết chuyển toàn bộ doanh thu từ dự án, phương án vào tài khoản mở tại Agribank nơi cho vay

Một khoản vay có tài sản bảo đảm là chứng chỉ tiền gửi do Agribank Việt Nam phát hành có thời hạn còn lại 3 năm. Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, tỷ lệ khấu trừ tối đa đối với tài sản bảo đảm trên là:

Để giữ khách hàng ở lại ngân hàng mình mà không đến với ngân hàng khác cán bộ ngân hàng không nên làm gì ?

Mạng xã hội Facebook, zalo… là nơi trao đổi thông tin, nhưng cấm người dùng sử dụng trong việc:

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP; hợp tác xã, chủ trang trại hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc SXKD trong lĩnh vực nông nghiệp được vay vốn vay không có bảo đảm bằng tài sản tối đa theo mức nào dưới đây ?

Vì sao phải thực hiện văn hóa Agribank ?

Theo văn bản số 64/NHNo-TDDN ngày 05-01-2012 của Tổng giám đốc V/v Kiểm soát, quản lý, lưu giữ chứng từ chứng minh mục đích vay vốn. Việc giải ngân vay vốn thu mua nông lâm, thủy, hải sản chưa qua chế biến chi nhánh yêu cầu khách hàng cung cấp chứng từ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay cụ thể như sau:

Theo Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017, thời hạn cho vay theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam là ?

Khi quên mã PIN, chủ thẻ phải làm gì để được cấp lại mã PIN?

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP; DN, HTX, LH HTX ký hợp đồng cung cấp, tiêu thụ SP với tổ chức, cá nhân trực tiếp SX nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm theo các tỷ lệ nào sau đây nhằm khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết:

Theo quy định số 438/QĐ-HĐTV-TD ngày 08/05/2017 quy định về quyền phán quyết tín dụng trong hệ thống Agribank, thẩm quyền cấp tín dụng tối đa của Giám đốc chi nhánh loại I ( Hạng 1 và tạm xếp hạng 1) đối với một khách hàng pháp nhân xếp hạng BBB là:

Để thực hiện khóa màn hình máy tính, người dùng sử dụng tổ hợp phím nào sau đây:

Khi đi công tác, người dùng cần lưu ý về tài sản (thiết bị di động, vật mang tin, thiết bị bảo mật) những vấn đề sau:

Một doanh nghiệp dùng lô hàng là máy móc thiết bị nhập khẩu trị giá 50 tỷ đồng để thế chấp vay vốn tại chi nhánh của Agribank số tiền 20 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp bị rủi ro và khoản nợ vay ngân hàng bị phân vào nhóm 5. Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, Agribank nơi cho vay phải trích dự phòng cụ thể đối với khoản vay này bao nhiêu?

Trong quá trình sử dụng máy tính người dùng thực hiện những thao tác nào là đúng nhất?

Theo quyết định số 318/QĐ-NHNo-HSX ngày 17/3/2015 ban hành hướng dẫn cho vay cầm cố giấy tờ có giá/ thẻ tiết kiệm trong hệ thống Agribank, thì mức cho vay tối đa đối với GTCG/ TTK do tổ chức tín dụng phát hành bằng ngoại tệ:

Có người lạ yêu cầu cung cấp những thông tin của khách hàng như số dư tiền gửi, người nhận điện thực hiện:

Khách hàng A hiện đang vay vốn tại Agribank, dư nợ tại thời điểm 30/11/2014 là 500.000.000 đồng, nợ nhóm 3, tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và nhà ở, giá trị : 750.000.000 đồng. Theo quy định về phân loại nợ hiện hành thì khoản nợ phải trích lập dự phòng cụ thể :

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, thì mức độ thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích khi xem xét hành vi vi phạm của người lao động được so sánh với tiền lương tối thiểu vùng của người lao động do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi và thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, cụ thể:

Theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên, Agribank nơi cho vay có quyền xử lý tài sản sau bao nhiêu ngày kể từ ngày đăng thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm?

Hình thức nào sau đây là hình thức dễ bị lộ thông tin dữ liệu của khách hàng

Theo quy định tại Quyết định 175/QĐ- HĐTV-HSX ngày 11/4/2016 của Hội đồng thành viên Agribank thì Hội đồng miễn, giảm lãi, phí chi nhánh được miễn, giảm lãi, phí trong hạn tối đa đối với 1 khách hàng là tổ chức (trừ hợp tác xã) đang có nợ thuộc nhóm nợ 1,2 là:

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên, Agribank nơi cho vay thực hiện xử lý tài sản trong các trường hợp:

Tại Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank cụm từ “Người sử dụng lao động” được hiểu như sau:

Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, Agribank nơi cấp tín dụng phải đồng thời phải thực hiện phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định tính và phương pháp định lượng trong khoảng thời gian bao lâu kể từ ngày thông tư 02/2013/TT-NHNN có hiệu lực thi hành?

Yêu tố nào đóng vai trò quan trọng nhất trong vấn đề bảo mật an toàn thông tin của đơn vị

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐTV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên và các văn bản sửa đổi, bổ sung quy định trên; tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất mà đã trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời gian thuê đất đã được trả tiền còn lại dưới (05) năm thì được thế chấp:

Khách hàng A hiện đang vay Agribank số tiền: 500.000.000 đồng. Đến thời điểm 30/11/2014 khách hàng đang quá hạn 20 ngày, trên hệ thống xếp hạng tín dụng tín dụng nội bộ chấm điểm ngày 30/11/2014 khách hàng xếp loại A, nợ nhóm 1. Theo quy định về phân loại nợ hiện hành khoản vay của khách hàng được phân vào nhóm :

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời gian nâng lương, cách chức khi có hành vi:

Theo Quyết định 174/NHNo-HĐTV-HSX ngày 20/3/2015 của Hội đồng thành viên Agribank thì mục đích của việc miễn, giảm lãi, phí nhằm:

Để tạo dựng niềm tin, giữ gìn uy tín đối với khách hàng và đối tác, cán bộ viên chức Agribank luôn hành động theo những phương châm:

Theo quyết định số 2210/QĐ-NHNo-HSX ngày 31/12/2015 ban hành hướng dẫn cho vay đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong hệ thống Agribank, đối với khách hàng là hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, Agribank nơi cho vay được phép cấp tín dụng tối đa không có bảo đảm tài sản là:

Theo quy định của Thông tư số 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc (NHNN) quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và Hướng dẫn số 1255/QĐ-NHNO-TD ngày 21/6/2018 của Tổng giám đốc Agribank quy định, Giải ngân vốn cho vay là việc Agribank giao cho khách hàng một khoản tiền thông qua việc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, bằng tiền mặt để thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng không theo mục đích vay vốn ghi trong thỏa thuận cho vay đúng hay sai ?

Khi sử dụng máy Photo Copy dùng chung để sao chép thông tin quan trọng, người thực hiện cần quan tâm đến tiêu chí nào là cần thiết?

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, khi cho vay các chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện theo sự chỉ đạo của Chính phủ thì mức lãi suất và phương thức hỗ trợ thực hiện theo quy định nào dưới đây ?

Nghiêm cấm người dùng đặt các tập tin chứa những thông tin quan trọng, nhạy cảm lên màn hình (Desktop)

Theo Quyết định 174/NHNo-HĐTV-HSX ngày 20/3/2015 của Hội đồng thành viên Agribank, khách hàng bị mất năng lực hành vi dân sự mà không có người thừa kế trách nhiệm có được xem là một điều kiện để xét miễn, giảm lãi, phí hay không?

Hạn mức thấu chi thẻ ghi nợ nội địa và thẻ ghi nợ quốc tế cho một khách hàng tối đa là:

Theo quy định của Thông tư số 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc (NHNN) quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và Hướng dẫn số 1255/QĐ-NHNo-TD ngày 21/6/2018 của Tổng giám đốc Agribank quy định khách hàng là bên thụ hưởng bao gồm cả pháp nhân không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, đã ứng vón tự có để thanh toán, chi trả các chi phí thuộc chính phương án, dự án kinh doanh hoặc phương án, dự án phục vụ đời sống được Agribank nơi cho vay quyết định cho vay theo quy định của pháp luật đúng hay sai ?

Đến 15/4/2015, khách hàng A có một khoản nợ xấu tại Agribank với dư nợ gốc 5 tỷ, nợ lãi 1,5 tỷ đồng, khách hàng có giấy đề nghị giảm lãi 500 triệu và được Agribank nơi cho vay chấp thuận. Khách hàng cam kết đến 15/6/2015 sẽ trả đầy đủ gốc 5 tỷ và chỉ trả số lãi còn lại tính đến thời điểm xin giảm. Theo Quyết định 174/NHNo-HĐTV-HSX ngày 20/3/2015 của Hội đồng thành viên Agribank, việc đề nghị và cam kết của khách hàng trên có đúng với nguyên tắc miễn, giảm lãi, phí của Agribank?

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/05/2017 khách hàng vay vốn lĩnh vực nông nghiệp nông thôn được cán bộ thẩm định đánh giá tình hình tài chính minh bach, lành mạnh xếp loại A trở lên, không có nợ nhóm 2 trong 3 năm gần nhất, vốn đối ứng ứng tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn thì Agribank nơi cho vay được phải áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận

Theo văn bản số 64/NHNo-TDDN ngày 05-01-2012 của Tổng giám đốc V/v Kiểm soát, quản lý, lưu giữ chứng từ chứng minh mục đích vay vốn. Khi doanh nghiệp vay vốn chưa cung cấp đầy đủ chứng từ chứng minh mục đích vay vốn thì

Theo theo Quyết định số 2210/QĐ-NHNo-HSX ngày 31/12/2015 của Tổng giám đốc Agribank ban hành hướng dẫn cho vay đối với HTX, liên hiệp HTX trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam; Thời gian nhiệm kỳ đại hội của hội đồng quản trị HTX, liên hiệp HTX là bao nhiêu năm?

Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank (Nội quy lao động số 600) quy định “Người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động”, gồm:

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/05/2017, người quản lý khoản vay có thể là người thẩm định đúng hay sai:

Theo Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017, việc kiểm tra sử dụng vốn vay lần đầu phải thực hiện ?

Công ty cổ phần XYZ thế chấp dây chuyền máy móc, thiết bị để vay vốn tại một chi nhánh của Agribank, do không có khả năng trả nợ nên buộc Agribank phải xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Tuy nhiên, tài sản trên chưa đủ tính chất pháp lý và Agribank nơi cho vay không có quyền xử lý đối với tài sản trên. Trường hợp này, giá trị khấu trừ của tài sản bảo đảm trên có được coi bằng không (0) không ?

Theo quy định hiện hành của Agribank Việt Nam thì nguyên tắc miễn, giảm lãi, phí là:

Theo văn bản số 64/NHNo-TDDN ngày 05-01-2012 của Tổng giám đốc V/v Kiểm soát, quản lý, lưu giữ chứng từ chứng minh mục đích vay vốn. Khi doanh nghiệp vay vốn chưa cung cấp đầy đủ chứng từ chứng minh mục đích vay vốn thì

Theo quy định cho vay hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ ban hành kèm theo Quyết định 889/QĐ-NHNo-HSX ngày 29/8/2014, và các văn bản sửa đổi bổ sung trong trường hợp khách hàng thực hiện đúng nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và nhu cầu vốn không thay đổi thì quy định số lần gia hạn HMTD là 2 lần.

Ngoài các điều kiện theo quy đinh, các chi nhánh Agribank được cho vay bù đắp tài chính ngắn hạn đối với:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank: Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của Agribank thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Theo quy định cho vay hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ ban hành kèm theo Quyết định 889/QĐ-NHNo-HSX ngày 29/8/2014, và các văn bản sửa đổi bổ sung khác đang còn hiệu lực HMTD là mức dư nợ tối đa ( đến 200 triệu đồng) mà Agribank nơi cho vay cùng khách hàng thỏa thuận trên hợp đồng tín dụng đúng hay sai ? .

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên thì cấp tín dụng được hiểu là:

Theo quy định cho vay hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ ban hành kèm theo Quyết định 889/QĐ-NHNo-HSX ngày 29/8/2014, và các văn bản sửa đổi bổ sung thời hạn của HMTD được hiểu là thời hạn hiệu lực được phép rút vốn tính từ ngày ký phê duyệt HMTD đến ngày hết hạn HMTD tối đa:

Mạng xã hội Facebook, zalo… là nơi trao đổi thông tin, nhưng không được:

Theo quy định của Thông tư số 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc (NHNN) quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và Hướng dẫn số 1255/QĐ-NHNo-TD ngày 21/6/2018 của Tổng giám đốc Agribank quy định khách hàng thanh toán chi trả cho bên thụ hưởng ( không bao gồm pháp nhân) có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toians với số tiền vay ghi trong thỏa thuận cho vay có giá trị không vượt quá 100 trđ thì Agribank nơi cho vay được xem xét quyết định phương thức giải ngân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc bằng tiền mặt đúng hay sai ?

Theo theo Quyết định số 2210/QĐ-NHNo-HSX ngày 31/12/2015 của Tổng giám đốc Agribank ban hành hướng dẫn cho vay đối với HTX, liên hiệp HTX trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam; Người điều hành hoạt động của liên hiệp HTX được gọi theo chức danh nào dưới đây?

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP; Doanh nghiệp, HTX, LH HTX đầu mối (Sau đây gọi chung là tổ chức đầu mối) ký kết hợp đồng thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị trong SX nông nghiệp với tổ chức, cá nhân trực tếp SX nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có bảo đảm theo các tỷ lệ nào dưới đây nhằm khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết

Đối với một khoản nợ có tài sản bảo đảm, số tiền dự phòng cụ thể của khoản nợ đó được tính như thế nào?

Mạng xã hội Facebook, zalo… là nơi trao đổi thông tin, nhưng không được:

Theo quyết định số 318/QĐ-NHNo-HSX ngày 17/3/2015 ban hành hướng dẫn cho vay cầm cố giấy tờ có giá/ thẻ tiết kiệm trong hệ thống Agribank, thì thời hạn cho vay do Agribank nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận phù hợp với mục đích vốn vay, có thể vượt quá thời hạn thanh toán còn lại:

Theo Quyết định 174/NHNo-HĐTV-HSX ngày 20/3/2015 của Hội đồng thành viên Agribank thì Quy chế miễn, giảm lãi, phí trong hoạt động cấp tín dụng của Agribank không áp dụng đối với đối tượng:

Theo quy định cho vay hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ ban hành kèm theo Quyết định 889/QĐ-NHNo-HSX ngày 29/8/2014, và các văn bản sửa đổi bổ sung thì thời gian mỗi lần gia hạn HMTD tối đa:

Thời hạn thẩm định và cho vay tối đa đối với cho vay ngắn hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại Agribank nơi cho vay như sau:

Dịch vụ nhờ thu nào sau đây mà khách hàng không phải mất phí với Agribank?

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/05/2017 khách hàng vay vốn sử dụng vào mục đích chung của gia đình có bảo đảm bằng tài sản chung của gia đình là bất động sản, động sản có đăng ký Quyền sở hữu, tài sản khác là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có ủy quyền của các thành viên

Khi dùng chung máy tính người dùng không biết mật khẩu của người khác đang login vào máy tính thì làm thế nào?

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/5/2017, quy định việc kiểm tra lần đầu đối với khoản vay theo những trường hợp nào dưới đây :

Khi dùng chung máy tính người dùng phải thực hiện như thế nào?

Theo Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017, Agribank xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện nào sau đây

Theo Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017, mức cho vay tối đa nhu cầu vốn trung hạn là

Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank quy định:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, các hành vi nào dưới đây là hành vi vi phạm kỷ luật lao động về bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ:

Theo quy định cho vay hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ ban hành kèm theo Quyết định 889/QĐ-NHNo-HSX ngày 29/8/2014, và các văn bản sửa đổi bổ sung khác đang còn hiệu lực .Đối tượng áp dụng là khách hàng hộ gia đình sản xuất, kinh doanh ổn định, có nhu cầu sử dụng tiền vay tối đa đến 200 trđ để chi phí sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu chi tiêu phục vụ đời sống gia đình đúng hay sai ? .

Cẩm nang Văn hóa Agribank quy định Chuẩn mực trong ứng xử, giao tiếp với khách hàng và đối tác của cán bộ viên chức Agribank bao gồm:

Theo Quyết định 515/QĐ/HĐTV-HSX ngày 31/07/2015 ban hành Quy chế cấp tín dụng phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn. Khi cho vay đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp HTX vay theo mô hình liên kết ngoài việc đáp ứng các điều kiện theo quy định khách hàng phải cam kết chuyển toàn bộ doanh thu từ dự án, phương án vào tài khoản mở tại Agribank nơi cho vay

Theo Văn bản 1168/QĐ-NHNo-HSX ngày 11/11/2014 về Hướng dẫn cho vay người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, mức cho vay tối đa đối với khách hàng được quy định bằng:

Khi mới ký hợp đồng lao động làm việc tại Agribank nói chung, Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên nói riêng, người lao động phải ký thêm thỏa thuận gì nữa không?

Cẩm nang Văn hóa Agribank quy định Chuẩn mực trong ứng xử, giao tiếp với khách hàng và đối tác của cán bộ viên chức Agribank bao gồm:

Tại các chi nhánh loại 1, loại 2:Thứ tự giải ngân đối với cho vay trung, dài hạn thực hiện dự án kinh doanh:

Theo Quyết định 515/QĐ/HĐTV-HSX ngày 31/07/2015 ban hành Quy chế cấp tín dụng phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn. Các đối tượng khách hàng được vay không có tài sản bảo đảm theo quy định của Nghị định 55/2015/NĐ-CP phải nộp cho Agribank nơi cho vay giấy chứng nhận QSD đất ( đối với các đối tượng được cấp GCN quyền sử dụng đất ) hoặc giấy xác nhận chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp do UBND xã xác nhân .

Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank (Nội quy lao động số 600) quy định: Thời gian nghỉ không hưởng lương theo khoản 2 Điều 8 Nội quy lao động số 600 không được tính vào thời gian để xét nâng lương thường xuyên và người nghỉ tự đóng 100% các loại bảo hiểm theo quy định (nếu có).

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/05/2017; khách hàng là đại diện vay vốn sử dụng vào mục đích chung của tổ chức khác không có tư cách pháp nhân phải có ủy quyền của rất cả các thành viên trong tổ chức đó

Email của Agribank dùng trong việc gì?

Theo Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017, Agribank xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện nào sau đây

Việc sử dụng User password của mình như thế nào là đúng nhất?

Theo Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017, việc kiểm tra sử dụng vốn vay lần đầu phải thực hiện ?

Những tập tin chứa thông tin quan trọng, nhạy cảm nếu để ngoài màn hình Desktop

Một khách hàng có 2 khoản nợ tại 1 chi nhánh Agribank: Khoản vay ngắn hạn đã gia hạn nợ lần 2 dư nợ 1 tỷ đồng; Khoản vay trung hạn hiện đang quá hạn 150 ngày dư nợ 2 tỷ đồng. Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, các khoản nợ trên sẽ được phân vào nhóm nợ:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank: Viên chức, người lao động Agribank có trách nhiệm bảo vệ tài sản của Agribank bao gồm vật, tiền, giất tờ có giá và các quyền tài sản; nếu làm thất thoát, hư hỏng thì phải bồi thường.

Đến 15/4/2015, khách hàng A có một khoản nợ xấu tại Agribank với dư nợ gốc 5 tỷ, nợ lãi 1,5 tỷ đồng, khách hàng có giấy đề nghị giảm lãi 500 triệu và được Agribank nơi cho vay chấp thuận. Khách hàng cam kết đến 15/6/2015 sẽ trả đầy đủ gốc 5 tỷ và chỉ trả số lãi còn lại tính đến thời điểm xin giảm. Theo Quyết định 174/NHNo-HĐTV-HSX ngày 20/3/2015 của Hội đồng thành viên Agribank, việc đề nghị và cam kết của khách hàng trên có đúng với nguyên tắc miễn, giảm lãi, phí của Agribank?

Theo theo Quyết định số 529/QĐ-NHNo-HSX ngày 06/6/2014 ban hành Quy định cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo QĐ 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ trong hệ thống Agribank thì mức hỗ trợ lãi suất và thời gian hỗ trợ đối với các khoản vay để mua máy, thiết bị quy định theo danh mục chủng loại máy, thiết bị sản xuất trong nước, nhập khẩu do Bộ No&PTNT công bố là:

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, các cấp đã hoàn thiện các thủ tục trình thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của UBND cấp tỉnh, NHNN Việt Nam trù trì , phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức tín dụng thực hiện theo các nội dung nào dưới đây :

Một hộ gia đình ở nông thôn có nhu cầu vay vốn không có bảo đảm bằng tài sản theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn để cho con đi làm việc ở Đài Loan với số tiền 200 triệu đồng. Tại thời điểm xin vay, hộ vay không có dư nợ không có bảo đảm bằng tài sản tại Agribank và khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Quyết định 515/QĐ-HĐTV-HSX và các văn bản đã sửa đổi bổ sung . Theo Văn bản 1168/QĐ-NHNo-HSX ngày 11/11/2014 về Hướng dẫn cho vay người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, mức cho vay tối đa không có bảo đảm bằng tài sản đối với khách hàng trên là:

Khi sử dụng Internet chỉ được phép truy cập những trang website được cho phép bởi pháp luật và Agribank. Nghiêm cấm các hành vi:

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/5/2017, khi đến hạn trả nợ khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/ hoặc lãi tiền vay và có nhu cầu cơ cấu lại thời hạn trả nợ khách hàng gửi Agribank nơi cho vay giấy đề nghị kèm phương án cơ cấu nợ trước ít nhất bao nhiêu ngày ?

Thiết bị di động là tài sản hay bị mất cắp, sử dụng trái phép. Vậy bạn cần phải làm gì để hạn chế rủi ro bị mất dữ liệu trên đó

Khách hàng có thể vấn tin số dư tài khoản tiền gửi thanh toán của mình bằng hình thức nào?

Các hành vi nào sau đây thể hiện thái độ, tác phong làm việc chuyên nghiệp của cán bộ, viên chức Agribank ?

Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank quy định các trường hợp được coi là có lý do chính đáng khi xem xét việc tuân thủ kỷ luật lao động, gồm:

Theo quy định số 438/QĐ-HĐTV-TD ngày 08/05/2017 quy định về quyền phán quyết tín dụng trong hệ thống Agribank, thẩm quyền cấp tín dụng tối đa của Giám đốc chi nhánh loại I (hạng 1 và tạm xếp hạng 1) đối với một khách hàng cá nhân xếp hạng BBB, BB là:

Theo theo Quyết định số 2210/QĐ-NHNo-HSX ngày 31/12/2015 của Tổng giám đốc Agribank ban hành hướng dẫn cho vay đối với HTX, liên hiệp HTX trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam; HTX hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động SXKD trong lĩnh vực nông nghiệp, tổ chức tín dụng được xem xét cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo mức nào sau đây?

Chính sách đặt mật khẩu nào dưới đây là chính sách bảo mật an toàn nhất?

Ngoài các điều kiện theo quy đinh, các chi nhánh Agribank được cho vay bù đắp tài chính ngắn hạn đối với:

Theo theo Quyết định số 2210/QĐ-NHNo-HSX ngày 31/12/2015 của Tổng giám đốc Agribank ban hành hướng dẫn cho vay đối với HTX, liên hiệp HTX trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam; HTX do bao nhiêu thành viên tự nguyện thành lập HTX nhằm tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, .....

Nghiêm cấm người dùng sử dụng Internet màn tên Agribank phát tán tài liệu chống phá nhà nước, đưa thông tin trái với quy định hiện hành của pháp luật và của Agribank

Khi chấm dứt hợp đồng, thay đổi công việc, nghỉ chế độ người lao động phải ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin liên quan đến công việc có đúng không?

Theo quy định số 438/QĐ-HĐTV-TD ngày 08/05/2017 quy định về quyền phán quyết tín dụng trong hệ thống Agribank, thẩm quyền cấp tín dụng tối đa của Giám đốc chi nhánh loại I ( Hạng 1 và tạm xếp hạng 1) đối với một khách hàng pháp nhân xếp hạng A là:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được:

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng pháp nhân trong hệ thống Agribank số 838/QĐ-NHNo-KHL ngày 25/05/2017, người quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ là

Theo quy định số 438/QĐ-HĐTV-TD ngày 08/05/2017 quy định về quyền phán quyết tín dụng trong hệ thống Agribank, thẩm quyền cấp tín dụng tối đa của Giám đốc chi nhánh loại 1 hạng 1 đối với một cá nhân xếp hạng AAA, AA, A là:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, Người lao động bị xử lý kỷ luật khiển trách khi tự ý bỏ việc:

Dịch vụ Agribank E-MobileBanking của Agribank sử dụng cho khách hàng có loại điện thoại nào sau đây:

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên thì một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ đối với Agribank hoặc bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ đối với Agribank và các bên nhận bảo đảm khác, nếu:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, các hành vi nào dưới đây là hành vi vi phạm kỷ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, căn cứ kết quả thanh tra, giám sát và thông tin tín dụng có liên quan, khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Agribank nơi cấp tín dụng thực hiện việc đánh giá, phân loại lại các khoản nợ cụ thể và trích lập dự phòng đầy đủ, phù hợp với mức độ rủi ro của các khoản nợ đó hay không?

Theo quy định về phân loại nợ hiện hành thì tỷ lệ khấu trừ tối đa đối với tài sản bảo đảm là bất động sản là:

Theo Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017, mức cho vay tối đa nhu cầu vốn trung hạn là

Thời hạn hiệu lực của thẻ ghi nợ nội địa (Success, Plus Success) do Agribank phát hành là:

Cẩm nang Văn hóa Agribank quy định chuẩn mực trong giữ gìn môi trường làm việc là:

Chủ thẻ có thể sử dụng thẻ ghi nợ nội địa (Success) để rút tiền mặt tại:

Theo Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017, ngôn ngữ sử dụng trong thỏa thuận cho vay là

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên, định kỳ tối thiểu 6 tháng hoặc đột xuất, Agribank phải kiểm tra tài sản thế chấp.

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên, hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất có hiệu lực:

Các bước thực hiện quy trình xử lý tài sản bảo đảm theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên và Văn bản 8298/NHNo-HSX ngày 08/12/2014 v/v hướng dẫn một số vấn đề về xử lý TSBĐ cấp tín dụng trong hệ thống Agribank của Tổng giám đốc là:

Theo quy định hiện hành, điều kiện đối với khách hàng được Agribank xem xét cho vay ngắn hạn không có bảo đảm bằng tài sản tối đa là 50% tính trên tổng dư nợ vay ngắn hạn:

Thẻ ghi nợ nội địa do Agribank phát hành có những hạng thẻ nào?

Theo NĐ 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của NĐ 55 ,khách hàng là chủ trang trại được sửa đổi theo giải thích nào dưới đây ?

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, hình thức xử lý kỷ luật kéo dài thời gian nâng lương, cách chức được áp dụng trong trường hợp người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc (không hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc, thời gian, chỉ tiêu kinh doanh được giao) do yếu tố chủ quan đã bị lập biên bản hoặc nhắc nhở bằng văn bản từ:

Khi bạn bị thu hồi hoặc bàn giao thiết bị tin học cho người khác, lãnh đạo yêu cầu bạn phải sao lưu thông tin, dữ liệu đồng thời xóa bỏ dữ liệu trên thiết bị trước bàn giao, vậy bạn phải làm gì?

Một khoản vay có tài sản bảo đảm là chứng chỉ tiền gửi do Agribank Việt Nam phát hành có thời hạn còn lại dưới 1 năm. Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, tỷ lệ khấu trừ tối đa đối với tài sản bảo đảm trên là:

Theo Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017, đồng tiền trả nợ là

Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng được hiểu là:

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/05/2017, khách hàng vay vốn của Agribank là những khách hàng nào dưới đây :

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên, trường hợp tài sản bảo đảm bị xử lý là bất động sản, bên nhận bảo đảm đã có thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản. Sau ít nhất bao nhiêu ngày kể từ thời điểm thông báo thì bên nhận bảo đảm có quyền xử lý tài sản:

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/05/2017 khách hàng vay vốn lĩnh vực nông nghiệp nông thôn được cán bộ thẩm định đánh giá tình hình tài chính minh bach, lành mạnh xếp loại A trở lên, không có nợ nhóm 2 trong 3 năm gần nhất, vốn đối ứng ứng dưới 10% thì Agribank nơi cho vay phải áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận

Theo Quyết định 1197/QĐ-NHNo-XLRR ngày 18/10/2011 của Tổng giám đốc Agribank, Kỳ chấm điểm phải tiến hành chấm điểm khách hàng thuộc đối tượng chấm điểm là:

Theo Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017, Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi theo quy định thì phải trả lãi chậm trả ?

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, thì mức độ thiệt hại rất nghiêm trọng về tài sản, lợi ích khi xem xét hành vi vi phạm của người lao động được so sánh với tiền lương tối thiểu vùng của người lao động do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi và thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, cụ thể:

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên thì cấp tín dụng được hiểu là:

Theo theo Quyết định số 2210/QĐ-NHNo-HSX ngày 31/12/2015 của Tổng giám đốc Agribank ban hành hướng dẫn cho vay đối với HTX, liên hiệp HTX trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam; HTX do bao nhiêu HTX tự nguyện thành lập nhằm tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, .....

Theo quyết định số 2210/QĐ-NHNo-HSX ngày 31/12/2015 ban hành hướng dẫn cho vay đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong hệ thống Agribank, đối với khách hàng là hợp tác xã, hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, Agribank nơi cho vay được phép cấp tín dụng tối đa không có bảo đảm tài sản là:

Theo theo Quyết định số 2210/QĐ-NHNo-HSX ngày 31/12/2015 của Tổng giám đốc Agribank ban hành hướng dẫn cho vay đối với HTX, liên hiệp HTX trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam; Người điều hành hoạt động của HTX được gọi theo chức danh nào dưới đây?

Theo quyết định số 2210/QĐ-NHNo-HSX ngày 31/12/2015 ban hành hướng dẫn cho vay đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong hệ thống Agribank, Hội đồng quản trị Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã có tối thiểu và tối đa bao nhiêu người:

Theo theo Quyết định số 529/QĐ-NHNo-HSX ngày 06/6/2014 ban hành Quy định cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong No theo QĐ 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng chính phủ trong hệ thống Agribank thì thời hạn cho vay đối với các khoản vay để mua máy, thiết bị quy định theo danh mục chủng loại máy, thiết bị sản xuất trong nước, nhập khẩu do Bộ No&PTNT công bố là:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải khi:

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP; HTX , chủ trang trại, hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động SXKD trong lĩnh vực nông nghiệp .Tổ chức tín dụng được xem xét cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo mức nào sau đây:

Một khoản vay dư nợ 10 tỷ đồng, thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất trị giá 15 tỷ đồng. Quý I khoản nợ được phân vào nhóm 2, theo tính toán chi nhánh phải trích dự phòng 125 triệu đồng. Quý II khoản nợ được phân vào nhóm 4, theo tính toán chi nhánh phải trích dự phòng 1.250 triệu đồng. Quý III khoản nợ được phân vào nhóm 5, theo tính toán chi nhánh phải trích dự phòng 2.500 triệu đồng. Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, tổng số tiền dự phòng chi nhánh phải trích là:

Theo quy định số 1919/QĐ-NHNo-TTT ngày 18/10/2017 của Tổng giám đốc Agribank ban hành quy định phát hành , quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ trong hệ thống Agribank ;vàQuyết định 676/QĐ/NHNo-TTT ngà 17/4/2018 HM tín dụng thẻ có bảo đảm bằng tài sản đối với một cá nhân( trừ cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật các TCTD ( đã được sửa đổi bổ sung) tối đa cá nhân được cấp HMTD thẻ có bảo đảm theo mức nào dưới đây :

Hạn mức chuyển khoản liên ngân hàng tối đa/ngày trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking?

Phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank?

Theo Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017, mức cho vay tối đa nhu cầu vốn dài hạn là

Theo theo Quyết định số 529/QĐ-NHNo-HSX ngày 06/6/2014 ban hành Quy định cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong No theo QĐ 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng chính phủ trong hệ thống Agribank thì mức cho vay tối đa đối với các khoản vay để mua máy, thiết bị quy định theo danh mục chủng loại máy, thiết bị sản xuất trong nước, nhập khẩu do Bộ No&PTNT công bố là:

Một khoản vay có tài sản bảo đảm là chứng chỉ tiền gửi do Agribank Việt Nam phát hành có thời hạn còn lại 3 năm. Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, tỷ lệ khấu trừ tối đa đối với tài sản bảo đảm trên là:

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐTV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên và các văn bản sửa đổi, bổ sung quy định trên; thì giá trị quyền sử dụng đất trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất thì được xác định theo:

Theo quyết định số 2210/QĐ-NHNo-HSX ngày 31/12/2015 ban hành hướng dẫn cho vay đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong hệ thống Agribank, Hợp tác xã là:

Khi bán hàng cho khách hàng, cán bộ ngân hàng Agribank cần:

Cẩm nang Văn hóa Agribank quy định chuẩn mực trong nói chuyện điện thoại là:

Theo Quyết định số 529/QĐ-NHNo-HSX ngày 06/6/2014 ban hành Quy định cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong No theo QĐ 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng chính phủ trong hệ thống Agribank áp dụng đối với các hợp đồng vay vốn tại Agribank nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp được ký trước ngày 31/12/2020.

Hồ sơ miễn, giảm lãi của khách hàng B có nêu nguyên nhân rủi ro bất khả kháng do hỏa hoạn, tài liệu chứng minh là biên bản xác định mức độ thiệt hại về tài sản có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi xảy ra hỏa hoạn; Bản kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về nguyên nhân cháy do chập điện. Đối chiếu với quy định hiện hành, tài liệu chứng minh trên làm cơ sở xét miễn, giảm lãi có đúng quy định của Agribank?

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐTV-HSX, một trong các điều kiện đối với tài sản bảo đảm là tài sản gắn liền với đất là:

Chuẩn mực trong hội họp với đối tác bên ngoài, cần thực hiện:

Khi nhận được điện thoại của người yêu cầu cung cấp những thông tin của khách hàng như số dư tiền gửi, tiền vay, tài sản bảo đảm… người nhận điện thực hiện:

Theo quy định hiện hành, điều kiện đối với khách hàng được Agribank xem xét cho vay ngắn hạn không có bảo đảm bằng tài sản là:

Theo Quyết định 174/NHNo-HĐTV-HSX ngày 20/3/2015 của Hội đồng thành viên Agribank, sau bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được Quyết định của Hội đồng miễn, giảm lãi, phí, Agribank nơi cấp tín dụng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến khách hàng:

Theo theo Quyết định số 2210/QĐ-NHNo-HSX ngày 31/12/2015 của Tổng giám đốc Agribank ban hành hướng dẫn cho vay đối với HTX, liên hiệp HTX trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam; Người đại diện theo pháp luật của HTX, liên hiệp HTX là chức danh nào dưới đây?

Hồ sơ pháp lý đối với khách hàng vay là chủ doanh nghiệp tư nhân vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh gồm những loại giấy tờ nào dưới đây :

Theo Văn bản 1168/QĐ-NHNo-HSX ngày 11/11/2014 về Hướng dẫn cho vay người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trong khi chưa có hợp đồng lao động, việc Agribank căn cứ vào Bản cam kết và Giấy xác nhận của Doanh nghiệp dịch vụ về người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm:

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên thì việc xác định giá trị tài sản bảo đảm tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm nhằm mục đích:

User password của bạn có người khác yêu cầu bạn cung cấp, bạn phải làm thế nào?

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ, một trong số các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là:

Một doanh nghiệp dùng lô hàng là máy móc thiết bị nhập khẩu trị giá 50 tỷ đồng để thế chấp vay vốn tại chi nhánh của Agribank số tiền 20 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp bị rủi ro và khoản nợ vay ngân hàng bị phân vào nhóm 5. Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, Agribank nơi cho vay phải trích dự phòng cụ thể đối với khoản vay này bao nhiêu?

Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank quy định một trong những nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động là: Cùng một hành vi vi phạm, nếu người vi phạm là lãnh đạo thì áp dụng hình thức xử lý kỷ luật tăng thêm một bậc.

Hồ sơ miễn, giảm lãi của khách hàng B có nêu nguyên nhân rủi ro bất khả kháng do hỏa hoạn, tài liệu chứng minh là biên bản xác định mức độ thiệt hại về tài sản có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi xảy ra hỏa hoạn; Bản kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về nguyên nhân cháy do chập điện. Đối chiếu với quy định hiện hành, tài liệu chứng minh trên làm cơ sở xét miễn, giảm lãi có đúng quy định của Agribank?

Các bước thực hiện quy trình xử lý tài sản bảo đảm theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên và Văn bản 8298/NHNo-HSX ngày 08/12/2014 v/v hướng dẫn một số vấn đề về xử lý TSBĐ cấp tín dụng trong hệ thống Agribank của Tổng giám đốc là:

Một hộ độc thân ở nông thôn có nhu cầu vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài số tiền 100 triệu đồng. Hộ vay đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Quyết định 515/QĐ-HĐTV-HSX . Theo Văn bản 1168/QĐ-NHNo-HSX ngày 11/11/2014 về Hướng dẫn cho vay người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, việc bảo đảm tiền vay đối với khách hàng này được quy định:

Đâu là hình thức đưa thông tin ra bên ngoài trái phép

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, khi cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiêp, cây ăn quả lâu năm. Tổ chức tín dụng được xem xét cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo mức nào sau đây:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, Người lao động bị xử lý kỷ luật khiển trách khi lần đầu có hành vi:

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐTV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên và các văn bản sửa đổi, bổ sung quy định trên, Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất; thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất mà trả tiền thuê đất hàng năm thì được thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê, đất thuê lại.

Theo Quyết định 174/NHNo-HĐTV-HSX ngày 20/3/2015 của Hội đồng thành viên, đối với các khoản nợ đã bán cho Công ty Quản lý tài sản (VAMC), việc miễn, giảm lãi được thực hiện:

Thiết bị bảo mật (thẻ PKI) được cất trữ, bảo quản như thế nào khi không sử dụng?

Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank (Nội quy lao động số 600) quy định “Người lao động làm việc trong hệ thống Agribank là:

Hạn mức chuyển khoản liên ngân hàng trên ứng dụng Internet Banking của Agribank tối đa/ngày đối với khách hàng tổ chức?

Theo quy định của Thông tư số 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc (NHNN) quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và Hướng dẫn số 1255/QĐ-NHN0-TD ngày 21/6/2018 của Tổng giám đốc Agribank.Bên thụ hưởng có quyền thu hưởng các khoản thanh toán, chi trả từ khách hàng trong việc mua bán tài sản, hình thành nên tài sản, cung ứng dịch vụ và các quan hệ hợp tác pháp khác thuộc nhu cầu vay vốn theo thỏa thuận cho vay được ký kết giữa khách hàng với Agribank gồm những khách hàng nào dưới đây ?

Theo theo Quyết định số 2210/QĐ-NHNo-HSX ngày 31/12/2015 của Tổng giám đốc Agribank ban hành hướng dẫn cho vay đối với HTX, liên hiệp HTX trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam; Giám đốc (Tổng giám đốc) của HTX, liên hiệp HTX ký kết các hợp đồng nhân danh HTX, liên hiệp HTX phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?

Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank quy định về thái độ, hành vi ứng xử với lãnh đạo:

Doanh nghiệp A dùng một (01) dây chuyền máy móc nhập khẩu để thế chấp vay vốn tại Agribank, với giá trị trên hóa đơn nhập khẩu là 1 triệu USD. Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên thì tài sản bảo đảm trên phải được định giá bằng:

Theo Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017, Căn cứ để xác định mức cho vay là

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương thì sau bao nhiêu tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xoá kỷ luật:

Bản sắc văn hóa của Agribank là:

Ông B đang có một (01) khoản nợ xấu tại chi nhánh của Agribank với số lãi tồn đọng chưa trả là 1 tỷ đồng, tình hình tài chính khó khăn. Hiện nay, Ông B đang có nguồn thu ổn định từ lợi nhuận của việc góp vốn liên doanh với một công ty khác và cam kết dùng nguồn này để trả nợ dần, được Agribank nơi cho vay đánh giá phương án trả nợ khả thi. Hiện ông B đề nghị chi nhánh giảm lãi một phần của khoản vay trên. Theo Quyết định 174/NHNo-HĐTV-HSX ngày 20/3/2015 của Hội đồng thành viên Agribank, ông B có được Agribank xem xét cho giảm lãi không?

Theo quy định hiện hành của Agribank Việt Nam thì nguyên tắc miễn, giảm lãi, phí là:

Khách hàng cá nhân muốn sử dụng chùm dịch vụ MobileBanking của Agribank tại chi nhánh cần phải:

Khi đang sử dụng máy tính mà cán bộ phải rời khỏi chỗ làm việc, rời xa tầm kiểm soát của máy tính một thời gian ngắn, trường hợp nào sau đây là đúng?

Khi phát hiện đồng nghiệp thực hiện hành vi có nghi ngờ về lợi dụng, tham ô, xâm tiêu… của khách hàng, của ngân hàng… đâu là hành vi vi phạm?

Theo Quyết định 174/NHNo-HĐTV-HSX ngày 20/3/2015 của Hội đồng thành viên Agribank thì việc giá mua nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; hàng hóa bị tồn kho không bán được do cầu thị trường giảm hoặc suy thoái kinh tế trong và hoặc ngoài nước; lãi suất tiền vay ngân hàng tăng cao do ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất; hàng bán bị trả lại hoặc không thu hồi được tiền được hiểu là:

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, khi khách hàng chưa trả nợ đúng hạn cho tổ chức tín dụng do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng được tổ chức tín dụng xem xét những nội dung nào dưới đây:

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/5/2017, khi thực hiện phân kỳ hạn trả nợ trên hệ thống IPCAS thì:

Theo quy định cho vay hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ ban hành kèm theo Quyết định 889/QĐ-NHNo-HSX ngày 29/8/2014, và các văn bản sửa đổi bổ sung khi khách hàng đang sử dụng sản phẩm tín dụng này Agribank nơi cho vay không được cấp tín dụng cho khách hàng hoặc thành viên trong hộ dưới bất kỳ hình thức nào:

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, lãi suát cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn do khách hàng và tổ chức tín dụng thỏa thuận phù hợp với quy định

Theo Nghị định116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 55. Khách hàng có dự án, phương án SXKD trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo tỷ lệ nào theo quy định dưới đây nhằm khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng cao.

Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, trường hợp khách hàng vay vốn không trả nợ đúng kỳ hạn theo hợp đồng tín dụng, để tình trạng nợ quá hạn 175 ngày thì Agribank nơi cho vay sẽ tiến hành phân loại nợ khoản vay vào nhóm nợ nào?

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP; khi cho vay đối với hộ nuôi trồng thủy sản, hộ khai thác hải sản xa bờ có ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với tổ chức chế biến và xuất khẩu trực tiếp. Tổ chức tín dụng được xem xét cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo mức nào sau đây:

Theo văn bản số 64/NHNo-TDDN ngày 05-01-2012 của Tổng giám đốc V/v Kiểm soát, quản lý, lưu giữ chứng từ chứng minh mục đích vay vốn thì việc giải ngân cho khách hàng là hộ gia đình, cá nhân vay từ 100trđ trở xuống khách hàng phải cung cấp đầy đủ những chứng từ sau:

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/05/2017 khách hàng vay vốn sử dụng vào mục đích chung của gia đình không có bảo đảm bằng tài sản của gia đình liên quan đến bất động sản, động sản có đăng ký QSH , tài sản khác là nguồn thu chủ yếu của gia đình; Agribank nơi cho vay quyết định về việc ủy quyền đối với các thành viên trong gia đình có năng lực hành vi dân sự đầy đủ nhằm hạn chế tôi đa rủi ro khi có tranh chấp

Theo theo Quyết định số 2210/QĐ-NHNo-HSX ngày 31/12/2015 của Tổng giám đốc Agribank ban hành hướng dẫn cho vay đối với HTX, liên hiệp HTX trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam; Số lượng thành viên hội đồng quản trị do điều lệ qui định số lượng tối thiểu và tối đa gồm bao nhiêu người?

Theo quyết định số 318/QĐ-NHNo-HSX ngày 17/3/2015 ban hành hướng dẫn cho vay cầm cố giấy tờ có giá/ thẻ tiết kiệm trong hệ thống Agribank, thì các loại GTCG, TTK do các Tổ chức tín dụng khác được phép phát hành mà Agribank nhận làm tài sản cầm cố là:

Khi sử dụng Email của Agribank, nếu thất email lạ, nội dung email có đường link liên kết tới các trang web không tin cậy, có chưa file đính kèm có phần mở rộng dạng *.exe, *.bat… thì ta sẽ làm gì?

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên quy định các trường hợp phải đăng ký giao dịch bảo đảm bao gồm:

Hồ sơ pháp lý đối với khách hàng vay la người Việt Nam vốn phục vụ nhu cầu đời sống gồm những loại giấy tờ nào dưới đây :

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, khi có rủi ro phát sinh trên diện rộng do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng tổ chức tín dụng được thực hiện:

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/5/2017, khách hàng có 01 khoản nợ vay quá hạn, CBTD đôn đốc khách hàng nhưng khách hàng không đủ tiền trả nợ :Theo anh chị thì khoản nợ nào sẽ được thu nợ như thế nào

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên, đối với tài sản đang thế chấp cho Agribank thì bên bảo đảm có quyền:

Theo theo Quyết định số 529/QĐ-NHNo-HSX ngày 06/6/2014 ban hành Quy định cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong No theo QĐ 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng chính phủ trong hệ thống Agribank thì mức hỗ trợ lãi suất và thời gian hỗ trợ đối với các khoản vay thực hiện các dự án đầu tư dây truyền máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng); các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp là:

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/05/2017 phương án sử dụng vốn: là tập hợp các thông tin về việc sử dụng vốn của khách hàng , trong đó phải có các thông tin : Tổng nguồn vốn cần sử dụng , chi tiết các loại nguồn vốn trong tổng nguồn vốn sử dụng,( trong đó có nguồn vốn cần vay của các TCTD), mục đích sử dụng vốn, thời gian sử dụng vốn, nguồn trả nợ của khách hàng, phương án, dự án thực hiện hoạt động kinh doanh( trừ nhu cầu vốn phục vụ đời sống )

Giả sử có người yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu để thực hiện một công việc nào đó thì bạn xử lý thế nào?

Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, khách hàng đã trả đầy đủ phần nợ gốc và lãi bị quá hạn (kể cả lãi áp dụng đối với nợ gốc quá hạn) và nợ gốc và lãi của các kỳ hạn trả nợ tiếp theo trong thời gian tối thiểu 03 (ba) tháng đối với nợ trung và dài hạn, 01 (một) tháng đối với nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn, Agribank nơi cho vay sẽ phân loại khoản nợ trên theo nguyên tắc:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, thì mức độ thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích khi xem xét hành vi vi phạm của người lao động được so sánh với tiền lương tối thiểu vùng của người lao động do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi và thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, cụ thể:

Khi một cán bộ nghỉ chế độ, chuyển công tác sang ngành khác, người dùng (cán bộ ngân hàng) phải thực thiện

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, việc trích lập dự phòng rủi ro đối với cho vay nông nghiệp, nông thôn được thực hiện theo những nội dung nào sau đây :

Theo quyết định số 318/QĐ-NHNo-HSX ngày 17/3/2015 ban hành hướng dẫn cho vay cầm cố giấy tờ có giá/ thẻ tiết kiệm trong hệ thống Agribank, thì đối với cho vay cầm cố giấy tờ có giá/ thẻ tiết kiệm Agribank nơi cho vay không phải tuân thủ mức Phân cấp quyết định cấp tín dụng, thông báo thẩm quyền quyết định cấp tín dụng của Agribank:

Theo Quyết định số 529/QĐ-NHNo-HSX ngày 06/6/2014 ban hành Quy định cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong No theo QĐ 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng chính phủ trong hệ thống Agribank thì việc hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất chỉ áp dụng đối với các khoản vay khách hàng trả nợ đúng hạn. Những khoản vay bị chuyển sang nợ quá hạn sẽ không được hưởng hỗ trợ kể từ thời điểm phát sinh nợ xấu.

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên, đối với tài sản thế chấp là bất động sản, trong mọi trường hợp, tài sản thế chấp có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì Agribank phải giữ bản gốc giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017, ngôn ngữ sử dụng trong thỏa thuận cho vay là

Khi đón tiếp khách hàng, cán bộ ngân hàng cần phải:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải khi tự ý bỏ việc:

Hạn mức rút tiền mặt tối đa/ngày của thẻ nội địa hạng vàng (Plus Success) tại ATM là bao nhiêu?

Việc cung cấp sổ phụ, chứng từ kế toán cho khách hàng khi nào, ai là người được cung cấp và cung cấp cho ai?

Để đảm bảo về bảo mật trong việc đặt mật khẩu đủ mạnh, cần nắm được chính sách nào?

Dịch vụ Internet Banking của Agribank thực hiện được những tiện ích nào sau đây?

Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank quy định: Viên chức, người lao động được nghỉ hằng năm và hưởng nguyên lương theo kết quả kinh doanh của đơn vị (không tính thời gian được nghỉ theo thâm niên công tác). Cụ thể: đối với người làm việc đủ 12 tháng được nghỉ:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank:

Đâu là cách đặt mật khẩu đủ mạnh?

Theo quy định của Thông tư số 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc (NHNN) quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và Hướng dẫn số 1255/QĐ-NHNO-TD ngày 21/6/2018 của Tổng giám đốc Agribank quy định khách hàng pháp nhân thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán Agribank nơi cho vay được xem xét quyết định giải ngân bằng tiền mặt đúng hay sai?

Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, khi phân loại nợ và cam kết ngoại bảng đối với khách hàng theo phương pháp định tính, nhóm nợ 3 bao gồm các khách hàng được xếp hạng trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ:

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên, thẩm quyền quyết định xử lý tài sản bảo đảm trong hệ thống Agribank quy định: Chi nhánh Agribank nơi cấp tín dụng chỉ được xử lý các tài sản bảo đảm cho các khoản cấp tín dụng thuộc phân cấp quyết định tín dụng của chi nhánh.

Hạn mức chuyển khoản liên ngân hàng trên ứng dụng Internet Banking của Agribank tối đa/ngày đối với khách hàng cá nhân?

Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank quy định về thái độ, hành vi ứng xử với đồng nghiệp, đồng cấp

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên thì việc xác định giá trị tài sản bảo đảm tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm nhằm mục đích:

Các chuẩn mực đạo đức mà cán bộ, viên chức Agribank phấn đấu thực hiện là:

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/5/2017, khi khách hàng vay có nhu cầu đề nghị cơ cấu lại khoản nợ vay , khách hàng đáp ứng các điều kiện cơ cấu nợ, khoản vay do Phó giám đốc chi nhánh loại 2 ký phê duyệt ,trong trường hợp này ai là người ký quyết định cơ cấu lại khoản nợ đối với khách hàng

Trách nhiệm của cán bộ, viên chức Agribank đối với đồng nghiệp được thể hiện qua các hành vi:

Chủ thẻ có thể sử dụng loại sản phẩm thẻ nào do Agribank phát hành để thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua EDC tại ĐVCNT?

Theo quyết định số 318/QĐ-NHNo-HSX ngày 17/3/2015 ban hành hướng dẫn cho vay cầm cố giấy tờ có giá/ thẻ tiết kiệm trong hệ thống Agribank,GTCG, TTK bị thông báo mất, phong tỏa, tranh chấp và chưa được Agribank xử lý vẫn được Agribank nhận làm tài sản cầm cố đúng hay sai ?:

Theo Văn bản 1168/QĐ-NHNo-HSX ngày 11/11/2014 về Hướng dẫn cho vay người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, chi phí cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là:

Theo quy định số 1919/QĐ-NHNo-TTT ngày 18/10/2017 của Tổng giám đốc Agribank ban hành quy định phát hành , quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ trong hệ thống Agribank; HMTD của hạng thẻ nào dưới đây được phép cấp HMTD đến 300 triệu đồng

Theo Quyết định 174/NHNo-HĐTV-HSX ngày 20/3/2015 của Hội đồng thành viên Agribank thì mục đích của việc miễn, giảm lãi, phí nhằm:

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Việc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài địa bàn khu vực nông thôn số tiền cho vay tối đa 100 triệu đồng phải đáp ứng điều kiện nào dưới đây :

Theo Quyết định 175/QĐ- HĐTV-HSX ngày 11/4/2016 của Hội đồng thành viên Agribank thì thẩm quyền của Hội đồng miễn, giảm lãi, phí Chi nhánh được quy định:

Theo theo Quyết định số 529/QĐ-NHNo-HSX ngày 06/6/2014 ban hành Quy định cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo QĐ 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ trong hệ thống Agribank thì đối tượng được hỗ trợ bao gồm những khách hàng nào dưới đây?

Theo Quyết định 174/NHNo-HĐTV-HSX ngày 20/3/2015 của Hội đồng thành viên Agribank, sau bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được Quyết định của Hội đồng miễn, giảm lãi, phí, Agribank nơi cấp tín dụng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến khách hàng:

Theo Quyết định 174/NHNo-HĐTV-HSX ngày 20/3/2015 của Hội đồng thành viên Agribank, khách hàng bị mất năng lực hành vi dân sự mà không có người thừa kế trách nhiệm có được xem là một điều kiện để xét miễn, giảm lãi, phí hay không?

Agribank quy định trang phục giao dịch mùa hè của CBVC là:

Thanh tra NHNN yêu cầu chi nhánh Agribank thu hồi khoản cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản cho ông Nguyễn Văn B là người có nhiệm vụ xét duyệt cấp tín dụng số tiền 100 triệu đồng (nợ không có bảo đảm bằng tài sản). Kể từ ngày có quyết định thu hồi là 25 ngày đến nay, ông B vẫn chưa trả được nợ. Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, khoản vay trên được phân vào nhóm nợ:

Theo Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017, Cho vay trung hạn là khoản cho vay có thời hạn

Theo quy định cho vay hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ ban hành kèm theo Quyết định 889/QĐ-NHNo-HSX ngày 29/8/2014, và các văn bản sửa đổi bổ sung thì khách hàng phải trả hết nợ cũ trước khi sử dụng sản phẩm này.

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên, khi xác định giá trị đối với tài sản bảo đảm là động sản, bất động sản khác (trừ quyền sử dụng đất) mà không xác định được giá thị trường, Agribank và bên bảo đảm thỏa thuận trên cơ sở:

Theo quyết định số 318/QĐ-NHNo-HSX ngày 17/3/2015 ban hành hướng dẫn cho vay cầm cố giấy tờ có giá/ thẻ tiết kiệm trong hệ thống Agribank, thì mức cho vay tối đa đối với GTCG/ TTK do Agribank phát hành bằng đồng Việt Nam theo đáp án nào sau đây :

Khi sử dụng máy Fax dùng chung để fax dữ liệu quan trọng, cần phải xác định những nội dung gì?

Hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ tối đa/ngày đối với thẻ ghi nợ quốc tế hạng vàng giao dịch qua EDC tại ĐVCNT là?

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/05/2017 Hộ KD không phải đăng ký kinh doanh là những đối tượng nào dưới đây :

Theo quy trình cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/05/2017 khách hàng là người dại diện vay vốn sử dụng vào mục đích chung của các tổ chức khác không có tư cách pháp nhân phải có ủy quyền của tất cả các thành viên trong tổ chức đó .

Theo quy định số 438/QĐ-HĐTV-TD ngày 08/05/2017 quy định về quyền phán quyết tín dụng trong hệ thống Agribank, thẩm quyền cấp tín dụng tối đa của Tổng giám đốc với một khách hàng và người có liên quan là

Một khách hàng có 2 khoản nợ tại 1 chi nhánh Agribank: Khoản vay ngắn hạn đã gia hạn nợ lần 2 dư nợ 1 tỷ đồng; Khoản vay trung hạn hiện đang quá hạn 150 ngày dư nợ 2 tỷ đồng. Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, các khoản nợ trên sẽ được phân vào nhóm nợ:

Chuẩn mực trong hội họp được quy định trong cẩm nang Văn hóa Agribank là:

Theo Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017, Căn cứ để xác định mức cho vay là

Theo Quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định 35/QĐ-HĐ-TV-HSX ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên và các văn bản sửa đổi, bổ sung quy định trên thì tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời gian thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm (05) năm thì được thế chấp:

Theo quy định cho vay hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ ban hành kèm theo Quyết định 889/QĐ-NHNo-HSX ngày 29/8/2014, và các văn bản sửa đổi bổ sung thì thời hạn cho vay trên từng giấy nhận nợ có thể vượt quá thời hạn của HMTD:

Theo quy định số 438/QĐ-HĐTV-TD ngày 08/05/2017 quy định về quyền phán quyết tín dụng trong hệ thống Agribank, quyền phán quyết tín dụng tại Quy định này không bao gồm các trường hợp:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank: Trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao, viên chức, người lao động Agribank có trách nhiệm thực hiện đúng các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ có liên quan đảm bảo an toàn tài sản, tiền vốn của đơn vị, của Agribank.

Theo Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 của Hội đồng thành viên Agribank, kết quả định giá tài sản bảo đảm của tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật được Agribank nơi cấp tín dụng sử dụng để xác định giá trị tài sản bảo đảm được khấu trừ khi tính số tiền trích lập dự phòng cụ thể thì kết quả đó có giá trị sử dụng tối đa trong thời gian bao lâu kể từ ngày tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật ký văn bản định giá?

Theo theo Quyết định số 2210/QĐ-NHNo-HSX ngày 31/12/2015 của Tổng giám đốc Agribank ban hành hướng dẫn cho vay đối với HTX, liên hiệp HTX trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam; Liên hiệp HTX nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ khai thác hải sản xa bờ; tổ chức tín dụng được xem xét cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo mức nào sau đây?

Tại Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank (Nội quy lao động số 600) cụm từ “Người sử dụng lao động theo ủy quyền” được hiểu như sau:

Để một tài sản đảm bảo được tính khấu trừ khi tính dự phòng cụ thể thì tài sản đảm bảo đó phải đáp ứng điều kiện: Kể từ ngày Agribank nơi cấp tín dụng có quyền xử lý tài sản đảm bảo thì:

Theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 19/8/2015 của HĐTV Agribank, các hành vi nào dưới đây là hành vi nghiêm cấm:

Khách hàng đang sử dụng thẻ ATM của Agribank có nhu cầu sử dụng dịch vụ MobileBanking hoặc dịch vụ Agribank E-MobileBanking của Agribank khách hàng phải làm gì?

Việc sử dụng User password của mình như thế nào là đúng nhất?

Theo quy định của Thông tư số 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc (NHNN) quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và Hướng dẫn số 1255/QĐ-NHNo-TD ngày 21/6/2018 của Tổng giám đốc Agribank quy định Agribank nơi cho vay được xem xét quyết định giải ngân bằng tiền mặt trong trường hợp khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng ( không bao gồm pháp nhân) không cs tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đồng thời khách hàng phải gửi cho Agribank nơi cho vay văn bản cam kết của bên thụ hưởng về việc bên thụ hưởng không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đúng hay sai?

Theo quy định hiện hành, điều kiện đối với khách hàng được Agribank xem xét cho vay ngắn hạn không có bảo đảm bằng tài sản tối đa là 50% tính trên tổng dư nợ vay ngắn hạn: